Menu

Quick Links

Darras Hall

Primary School

Google Services

Google Translate

Google Translate

Google Search

Google Search

Slideshow

2022-23 Academy Council Members' Attendance

   

3/10/22

Full AC

 11/11/22

Curriculum

30/01/23

Full AC

10/03/23

Curriculum

15/03/2023

Full AC

A. HordonYYYYY
C. CooperYYYNY

D. Harding

YYYYY
A. LargeYNYNY
P. SmithYYYYY
S. CramYYYYY
S.HattawayYYYYY
V. Parr YYYNY
S. NayyerYNYYY
A. MalhotraYYYNY
M. BarkerYNYYY
D. StevensYNNNN
Top